Obligatii legale

Legea 249/2015 impune urmatoarele obligatii :
Art. 16 (4) “Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să îndeplinească cel puţin obiectivele prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aplicate la deşeurile de ambalaje rezultate de la ambalajele introduse pe piaţa naţională/preluate pe bază de contract cu asigurarea trasabilităţii acestora.”

Obiectiv de valorificare prin reciclare/tip de material 1)
(%)

Obiectiv
global de
valorificare
prin
reciclare
2)
(%)

Obiectiv global
de valorificare
sau incinerare în
instalaţii de
incinerare cu
recuperare de
energie
3)
(%)

Anul

Hârtie
carton

Plastic

Sticlă

Metal

Lemn

Total

Din care
pentru PET

Total

Din care pentru Al

începând
cu
1.09.2013

60

22,5

55

60

50

21

15

55

60

1) Procentajul minim din masa totală a materialului de ambalaj conţinute în deşeurile rezultate din ambalajele introduse pe piaţa naţională.
2) Procentajul minim din masa totală a tuturor materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile rezultate din ambalajele introduse pe piaţa naţională.
3) Procentajul minim din masa tuturor deşeurilor de ambalaje conţinute în deşeurile rezultate din ambalajele introduse pe piaţa naţională.

ART. 17
(1) Operatorii economici care îşi îndeplinesc responsabilităţile potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. a), operatorii economici autorizaţi potrivit art. 16 alin. (2) lit. b), autorităţile şi instituţiile publice locale şi operatorii economici care preiau deşeurile de ambalaje în vederea valorificării au obligaţia să furnizeze anual Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor informaţii privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.
(2) Operatorii economici autorizaţi potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) au obligaţia să furnizeze anual Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pe lângă informaţiile prevăzute la alin. (1), şi informaţii privind cantităţile de ambalaje, respectiv cantităţile de deşeuri de ambalaje pentru care au preluat responsabilitatea de la fiecare operator economic.
(3) La solicitarea autorităţilor competente pentru protecţia mediului, operatorii economici, autorităţile şi instituţiile administraţiei publice locale au obligaţia să furnizeze date sigure referitoare la propriile activităţi cu privire la gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi să îşi asume responsabilitatea datelor furnizate.
(4) Operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) sunt obligaţi să menţioneze în documentele de însoţire a deşeurilor de ambalaje dacă încredinţarea spre valorificare/reciclare a acestora se face în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale prevăzute de prezenta lege.